Posts Tagged ‘ปี่พาทย์ไม้แข็ง’

ค้างคาวกินกล้วย (ปี่พาทย์ไม้แข็ง)ค้างคาวกินกล้วย (ปี่พาทย์ไม้แข็ง)かん. かあを. きん. くあ. (コウモリはバナナを食べます。)

<!--:TH-->ค้างคาวกินกล้วย (ปี่พาทย์ไม้แข็ง)<!--:--><!--:en-->ค้างคาวกินกล้วย (ปี่พาทย์ไม้แข็ง)<!--:--><!--:ja-->かん.  かあを.  きん.  くあ.  (コウモリはバナナを食べます。)<!--:-->
ค้างคาวกินกล้วย ทำไมต้องกินกล้วย กินอย่างอื่นไม่ได้หรือ เพลงนี้มีที่มาอย่างไรไม่มีใครทราบ รู้แต่เพียงว่าเป็นเพลงไทยเดิมอีกเพลงหนึ่งที่คนทั่วไป ได้ยิน และรู้จักกันอย่างดี ด้วยท่วงทำนองที่สนุกสนาน จังหวะเร่งเร้าชวนสนุก จึงไม่แปลกที่จะได้ยินเพลงนี้บ่อยๆ ทั่วไป อีกทั้งยังเป็นเพลงสั้นๆ ที่นักดนตรีไทยผู้เริ่มต้นสามารถฝึกเล่นเองได้ค้างคาวกินกล้วย ทำไมต้องกินกล้วย กินอย่างอื่นไม่ได้หรือ เพลงนี้มีที่มาอย่างไรไม่มีใครทราบ รู้แต่เพียงว่าเป็นเพลงไทยเดิมอีกเพลงหนึ่งที่คนทั่วไป ได้ยิน และรู้จักกันอย่างดี ด้วยท่วงทำนองที่สนุกสนาน จังหวะเร่งเร้าชวนสนุก จึงไม่แปลกที่จะได้ยินเพลงนี้บ่อยๆ ทั่วไป อีกทั้งยังเป็นเพลงสั้นๆ ที่นักดนตรีไทยผู้เริ่มต้นสามารถฝึกเล่นเองได้"かん. かあを. きん. くあ." これはタイの古典音楽の歌です。非常に人気がありました。 ポピュラー音楽祭である。またはのようなショーのための映画館は楽しいです。タイの音楽や、ほとんどのタイ人。私はこれを知っている。そして、あなたは聞くたびにそれを楽しむことができます。 タイの古典音楽の大半。頻繁に音楽を学び始めることを好む。それがとても楽しいからです。
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ (เพลงกลองโยน)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ (เพลงกลองโยน)
พระเจ้ากรุงสัญชัยตรัสสารภาพรับผิด เป็นด้วยพ่อเขลาหลงเชื่อคนยุยงลงโทษลูกซึ่งหาความผิดมิได้ ตรัสขอขมาโทษ แลตรัสวอนพระราชโอรส ให้ลาผนวชออกไปรับราชสมบัติต่อนั้นพระเวสสันดรจึงทรงรับเชิญ ทรงลาผนวชพร้อมทั้งพระนางมัทรี เสด็จเข้ามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์ (เพลงตระนอน)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์ (เพลงตระนอน)
ต่อมามหาอำมาตย์ราชปุโรหิต จึงได้พร้อมกันทูลอัญเชิญให้ พระเวสสันดรทรงลาผนวชเสด็จไปครองราชย์สมบัติในพระนครสีพี ซึ่งทวยราษฎร์ ทั้งมวลมีความยินดีพร้อมกัน ถวาย ให้พระองค์เป็นกษัตริย์ปกครองราชอาณาจักรสืบไป
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 11 มหาราช (เพลงกราวนอก)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 11 มหาราช (เพลงกราวนอก)
คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับความปกป้องคุ้มครองภัยในทุกสถานชาติเสือยังไว้ลาย เกิดเป็นหญิงชายต้องไว้ฝีมือ เกิดเป็นคนควรสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีควรสร้างดีให้ติดตน แล้วโลกจะไม่ลืม
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ (เพลงกลม)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ (เพลงกลม)
ท้าวสักกะ อมรินทร์ ราชาแห่งเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ทรงคำริว่า เมื่อวานนี้พระเวสสันดรพระราชทานโอรสสองพระองค์แก่ชูชกไป ถ้ามีใครมาขอพระนางมัทรีอีก พระองค์ก็จะพระราชทานให้ และพระองค์ก็จะต้องอยู่พระองค์เดียว ไม่มีใครปฏิบัติบำรุง จะลำบากมาก เราควรจะแปลงเพศเป็นพราหมณ์ไปทูนขอพระนางมัทรีเสียก่อน
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 9 มัทรี (เพลงทยอย-เพลงโอด)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 9 มัทรี (เพลงทยอย-เพลงโอด)
ลูกคือแก้วตาดวงใจของผู้เป็นพ่อแม่ "ลูกดีเป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่ ลูกแย่พ่อแม่ช้ำใจ" รักใครเล่าจะเท่าพ่อแม่รัก ห่วงใดเล่าจะเท่าพ่อแม่ห่วง หวงใดเล่าจะเท่าพ่อแม่หวง ให้ใครเล่าจะเท่าพ่อแม่ให้ เพราะฉะนั้นพึงเป็นลูกแก้ว ลูกขวัญ ลูกกตัญญู ที่ชาวโลกชื่นชม พรหมก็สรรเสริญฯ
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 8 กุมาร (เพลงโอด-เพลงเชิดฉิ่ง)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 8 กุมาร (เพลงโอด-เพลงเชิดฉิ่ง)
ผู้บูชากัณฑ์กุมารย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาครั้นที่ตายไปแล้วได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ ในสัมยพระศรีอริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระอง๕แล้วบรรลุพระอรหันตตผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ด้วยบุญราศีที่อบรมไว้
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 7 มหาพน (เพลงเชิดฉิ่ง)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 7 มหาพน (เพลงเชิดฉิ่ง)
ผู้บูชากัณฑ์มหาพน จะเสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลกนั้นแล้ว ได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมากมี อุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้สมบรูณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปทั่ชมพูทวีป อีกทั้งจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิตย์นิรันดร
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 5 ชูชก (เพลงเซ่นเหล้า)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 5 ชูชก (เพลงเซ่นเหล้า)
ผู้บูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้สามีภรรยา และบุตรธิดาก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 6 จุลพน (เพลงคุกพาทย์)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 6 จุลพน (เพลงคุกพาทย์)
ผู้บูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ในสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสะโบกขรณี อันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้ว ก็ได้เสวยทิพย์สมบัติในโลกหน้าสืบต่อไป
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศน์ (เพลงพระยาเดิน)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศน์ (เพลงพระยาเดิน)
ผู้บูชากัณฑ์วนประเวศน์ จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปเป็นผู้ทรงปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป !
เข้าชม...

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ (เพลงพระยาโศก)

เพลงประจำกัณฑ์ ตอน กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ (เพลงพระยาโศก)
ผู้บูชากัณฑ์ทานกัณฑ์ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้า ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาทแล้วด้วยแก้ว 7 ประการ
เข้าชม...

พราหมณ์เข้า (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

พราหมณ์เข้า (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)
พราหมณ์เข้า เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ พราหมณ์เข้า บรรเลงสำหรับเมื่อครูผู้ทำพิธี (สมมติว่าเป็นพราหมณ์) เดินเข้าสู่พิธีไหว้ครูเดินไปยืนปลายผ้าขาวที่ปูลาดไว้และรำจำนวน 5 ท่า อัญเชิญพราหมณ์เดินเข้ามณฑลพิธี มือถือสังข์ที่บรรจุน้ำมนต์ เพื่อประพรมน้ำมนต์ให้เป็นสิริมงคลและผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูทั่วบริเวณมณฑลพิธี
เข้าชม...

สาธุการกลอง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

สาธุการกลอง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)
สาธุการกลอง ไม่ใช่เพลงเดียวกับเพลงสาธุการ เป็นเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่งที่ใช้ในบรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย และนาฏศิลป์
เข้าชม...

ระบำสุโขทัย (ปี่พาทย์ไม้แข็ง)

ระบำสุโขทัย (ปี่พาทย์ไม้แข็ง)
มาถึงเพลงสุดท้าย ในชุดเพลงระบำโบราณคดี ซึ่งเป็นเพลงที่กระผม (เจ้าของเว็บไซต์) ชอบมากที่สุดด้วย ทั้งชอบเล่นบรรเลงเอง และชอบฟัง และยังเป็นเพลงที่ได้ยินบ่อยที่สุด จากทั้งหมดของชุดโบราณคดี เกริ่นมาซะอย่างนี้แล้ว ต้องลองรับฟับฟังดูเองว่า ไพเราะแค่ไหน
เข้าชม...

โหมโรงเช้า (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

โหมโรงเช้า (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)
โหมโรงเช้า ใช้บรรเลงในงานมงคลพิธีต่างๆ ซึ่งจะมีขึ้นในตอนเช้า เช่น งานที่รู้จักกันเป็นสามัญว่า งานสวดมนต์เย็นฉันเช้า เพลงที่บรรเลง ได้แก่ สาธุการ เหาะ รัว กลม ชำนาญ
เข้าชม...

เรื่องเวียนเทียน หรือเรื่องทำขวัญ (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

เรื่องเวียนเทียน หรือเรื่องทำขวัญ (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)
เพลงเรื่อง เรียกเพลงเรื่องทำขวัญ หรือเรียกอีกชื่อว่า เพลงเรื่องเวียนเทียนใช้บรรเลงประกอบในพิธีทำขวัญต่าง ๆ เช่น ทำขวัญเปล (หากเป็นพระราชพิธีเรียกว่า ขึ้นพระอู่) ทำขวัญนาค ทำขวัญข้าว เป็นต้น ...
เข้าชม...

พม่ารำขวาน (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... พม่ารำขวาน ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... เพลงสองชั้น, เพลงเกร็ด ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงสำเนียงพม่าทำนองเก่าเป็นเพลงที่ใช้อารมณ์รุกเร้าสนุกสนาน ใช้ประกอบการแสดงละคร และใช้บรรเลงในการออกเพลงภาษา
เข้าชม...

ไกรลาศสำเริง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ไกรลาศสำเริง ผู้แต่ง ... มนตรี ตราโมท ประเภทเพลง ... เพลงระบำ ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... บทร้อง เพลงไกรลาศสำเริง พวกเราล้วนชาวไกรลาศคีรี รื่นเริงฤดี เกษมสุขศรีสโมสร ขอรำร่ายกรีดกรายฝ่ายฟ้อน ...
เข้าชม...

โหมโรงเย็น (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โหมโรงเย็น ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... เพลงหน้าพาทย์, เพลงโหมโรง ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับเฉพาะ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่ีมี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... โหมโรงเย็น เป็นเพลงประเภทหนึ่งท ี่คณาจารย์ได้นำเพลงหลาย ๆ เพลง มาบรรเลงติดต่อกันเป็นชุด ใช้บรรเลงเป็นอันดับแรกของงาน แต่ละเพลงเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบกิริยาอัญเชิญ และ คารวะ อันมีความหมายทั้งสิ้น แต่เดิมมีชุดโหมโรงเย็น และโหมโรงเช้า ใช้บรรเลงประกอบในงานพิธ ีอันเป็นมงคล เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานโกนจุก ง านบวชนาค หรืองานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เป็นต้น ประเพณีไทยในอดีต เมื่อจะจัดงานอันเป็นมงคลนิยมหาวงปี่พาทย์มาบรรเลงประกอบงานพิธี และเพลงที่วงปี่พาทย์จะบรรเลงเป็นอันดับแรกก็คือ เพลงชุดโหมโรง ...
เข้าชม...

โหมโรงมหาราช (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โหมโีรงมหาราช ผู้แต่ง ... มนตรี ตราโมท ประเภทเพลง ... เพลงโหมโรง ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับ บทร้อง ... หน้าทับปรบไก่ โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... ในปีพุทธ ศักราช ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ ๕ รอบ กรมศิลปากรร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพฯ ได้มอบหมายให้ นายมนตรี ตราโมท บรมครูดนตรีไทยของกรุงรัตนโกสินทร์ แต่งเพลงโหมโรงมหาราชขึ้น เพื่อ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในมหาศุภมงคลนั้น เพลงโหมโรงมหาราช เป็นเพลงไทย เดิมประเภทเพลงโหมโรง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นเพลงประโคมดนตรีเบิกโรง เพื่อวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการคือ เป็นการแสดง ความเคารพ อัญเชิญเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาประชุมกัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บรรเลงดนตรีในงาน และวัตถุประสงค์อีก ประการหนึ่งคือ เป็นเพลงสัญลักษณ์ที่จะประกาศให้ผู้ฟังทราบว่า หลังจบเพลงโหมโรงแล้วจะมีรายการอะไรต่อไป เช่น ปี่พาทย์ ...
เข้าชม...

มอญตัดแตง (วงปี่พาทย์มอญ)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... มอญตัดแตง ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... เพลงมอญ ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์มอญ ข้อมูลเพลง ... เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น ของเก่า ไม่ทราบนามผู้แต่ง ภายหลัง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงนำทำนองเพลงมอญตัดแตงของเก่านี้ ไปทรงพระนิพนธ์เป็นเพลง "แขกมอญบางขุนพรหม"
เข้าชม...

พม่าห้าท่อน สามชั้น (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... พม่าห้าท่อน สามชั้น ผู้แต่ง ... (ตรวจสอบข้อมูล) ประเภทเพลง ... เพลงสามชั้น ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... (รอข้ัอมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... ๑. เพลงอัตราจังหวะสามชั้น มีนักดนตรีแต่งหลายทางด้วยกันคือ ทางของนายช้อย สุนทรวาทิน ร่วมกับพระยาประสานดุริยศัพท์แต่งทางหนึ่ง ทางของพระยาเสนาะดุริยางค์ ทางของหลวงประดิษฐ์ไพดราะ ทางของจางวางทั่ว พาทยโกศล ทางของนายมนตรี ตราโมท และทางของนายเจือ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งแต่งโดยสอดแทรกสำเนียงฝรั่ง และสำเนียงมอญไว้ในท่อนแรก เพื่อใช้เป็นเพลงบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายเตชนเสนี ๒. เพลงเถา เพลงนี้เป็นเพลงเถาที่ผิดแผกต่างจากเพลงเถาอื่นคือ ๕ ท่อน ท่อนที่แปลงมาจากเพลงพม่าชุดผีมด ส่วนที่ ๒-๕ เป็นเพลงที่คิดจากเพลงเร็วของไทย เพลงพม่าห้าท่อนเป็นเพลงประเภท "โยน" ใช้หน้าทับสองไม้ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ มีการประกวดปี่พาทย์ที่วังบางขุนพรหม มีวงดนตรีประกวด ๓ วงคือ วงบางขุนพรหม โดยจางวางทั่ว ...
เข้าชม...

พม่าเห่ เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... พม่าเห่ เถา ผู้แต่ง ... (ตรวจสอบข้อมูล) ประเภทเพลง ... เพลงเถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... บทร้อง เพลงพม่าเห่ เถา สามชั้น จอมขัติยะ ครองบุรีอังวะราชฐาน อุ้มนัดดาออกท้องพระโรงธาร ฟังบอกราชการแล้วบัญชา สองชั้น ฝ่ายพระราชนัดดาเป็นทารก เกาะอังสาคว้าพศกเล่นเกศา จอมกษัตริย์ตรัสดุกุมารา เอ๊ะอ้ายลูกเชลยกล้าคว้าหัวกู ชั้นเดียว ตรัสแล้วระลึกคำสมิงพระราม ว่าเชลยเขาห้ามไม่ยอมอยู่ จะแก้ไขฉันใดก็สุดรู้ เสด็จคืนเข้าสู่มณเฑียรชัย (เรื่องราชาธิราช พระนิพนธ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงเถา เพลงนี้เป็นเพลงที่นักดนตรีนิยมนำไปบรรเลงและขับร้องกันมาก เช่นเดียวกับเพลงพม่าห้าท่อน ดังนั้นจึงเป็นเพลงที่มีหลายทางด้วยกัน ในช่วงรัชกาลที่ ๖ และต้นรัชกาลที่ ๗ วงดนตรีนิยมนำเพลงพม่าเห่และพม่าห้าท่อนมาบรรเลงและขับร้องต่อจากโหมโรงเสภา สำหรับทางที่กรมศิลปากรใช้บรรเลงอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นทางที่นายมนตรี ตราโมท ได้แต่งไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ...
เข้าชม...

ทยอยเขมร สามชั้น (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ทยอยเขมร สามชั้น ผู้แต่ง ... ครูแตง (ปี่) และ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ประเภทเพลง ... สามชั้น ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับทยอย บทร้อง ... บทร้องเพลงทยอยเขมร สามชั้น ว่าพลางทางพากันคลาไคล ดำเนินในแนวป่าพนาศรี บุหลันทรงกลดหมดราคี เหมือนจะชวนให้พี่ลีลาไป โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงนี้ความหมายในทำนอง 2 ชั้นเดิม ทั้งร้องและดนตรี หมายถึงความเศร้าโศกที่คะนึงขึ้นในระหว่างเดินทาง แต่เมื่อได้แต่งขึ้นเป็น 3 ชั้นนี้ ทำนองร้องคงมีความหมายเช่นเดิม แต่ทำนองดนตรีได้ลดความโศกลงไปมาก เพราะในการแทรกลูกเล่นต่างๆ ตามความนิยมในหลัดวิชาการของดุริยางค์ไทย ...
เข้าชม...

ม้ารำ เถา (ปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ม้ารำ เถา ผู้แต่ง ... หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ประเภทเพลง ... เพลงเถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... (รอข้อมูล)
เข้าชม...

แขกลพบุรี ทางวังบางคอแหลม (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้าน บน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง … แขกลพบุรี เถา ผู้แต่ง … หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทำทางสำหรับวังบางคอแหลม ประเภทเพลง … ทยอย ประเภทหน้าทับ … หน้าทับทยอย บทร้อง … บทร้อง เพลงแขกลพบุรี เถา ๓ ชั้น ลำดวนเอ๋ยพี่จะด่วนไปก่อนแล้ว ทั้งเกดแก้วพิกุลยี่สุ่นศรี จะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลี จำปีเอ๋ยสักกี่ปีจะมาพบ ที่มีกลิ่นก็จะคลายหายหอม ...
เข้าชม...

บุหลัน สามชั้น (วงปี่พาืทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... บุหลัน 3 ชั้น ผู้แต่ง ... (ไม่ทราบข้อมูลชัด) ประเภทเพลง ... เพลงสามชั้น ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงอัตราจังหวะสองชั้นทำนองเก่านิยมนำไปบรรเลง และขับร้องประกอบการแสดงละครนอก ไม่นิยมใช้กับละครในหรือโขน เป็นเพลง ๒ ท่อนสั้นๆเดิมเรียกชื่อว่า เพลงชกมวย ครูทัต นักดนตรีในวงดนตรีของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ ได้แต่งเป็นอัตราจังหวะสามชั้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยรวบทำนองเพลงชกมวยอัตราจังหวะสองชั้นซึ่งมี ๒ ท่อนให้เป็นเพลงท่อนเดียวและนำทำนองใบ้คลั่งท่อนที่ ๓ มาดัดแปลงทำนองใหม่ให้ป็นท่อน ๒ เรียกชื่อใหม่ว่า เพลงบุหลัน ต่อ มาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ ...
เข้าชม...

ทวอย เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบนเพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ทวอย เถา ผู้แต่ง ... นายพุ่ม บาปุยะวาท (ขยายเป็นเพลงเถา) ประเภทเพลง ... เพลงเถา ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงอัตราสองชั้นทำนองเก่า ใช้ประกอบการแสดงโขน ละคร เช่น ตอนไมยราพณ์สะกดทัพ เป็นต้น ต่อมา นายพุ่ม บาปุยะวาท นำเพลงทวยสองชั้นทำนองเก่านี้ มาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น และแต่งตัดเป็นชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถา ทวอย เถา ที่ลงให้ได้ฟังนี้ บรรเลงโดยวงสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในการบรรเลงถวายมือ งานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน 17 พฤษภาคม 2551 ณ วัดบำรุงธรรม ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม...

โหมโรงกราวนอก (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โหมโรงกราวนอก ผู้แต่ง ... หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ประเภทเพลง ... โหมโรง ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... กราวนอก ในอัตราจังหวะสามชั้น หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้แต่งขึ้นจากอัตราจังหวะสองชั้น สำหรับใช้เป็นเพลงโหมโรง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙
เข้าชม...

โหมโรงมะลิเลื้อย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โหมโรงมะลิเลื้อย ผู้แต่ง ... ช้อย สุนทรวาทิน ประเภทเพลง ... โหมโรง ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ำไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... (รอข้อมูล)
เข้าชม...

เชิดใน เดี่ยวรอบวง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... เชิดใน (เดี่ยวรอบวง) ผู้แต่ง ... หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้ทำเป็นเพลงทางเดี่ยว ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ เพลงเดี่ยว ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้ทำเป็นเพลงทางเดี่ยว และเพลงทางร้องโดยทำนองและลีลาเพลงทางเดี่ยวได้แต่งไว้ ๓ ตัว ส่วนทำนองการร้องใช้ประกอบในตับคนัง ตอนซมพลายังเสือ
เข้าชม...

ฉุยฉายวันทอง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ฉุยฉายวันทอง ผู้แต่ง ... (รอข้อมูล) ประเภทเพลง ... รำ ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... ปี่พาทย์ทำเพลงรัว ร้องฉุยฉาย ฉุยฉายเอย ช่างจำแลง แปลงกายงามคล้ายบุษบา หน้าเป็นใย เหมือนไข่ปอก เจ้าทัดแต่ ดอกจำปา โอ้พระไวยสายใจ ...
เข้าชม...

ฉุยฉายศูรปนขา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ฉุยฉายศูรปนขา ผู้แต่ง ... (รอข้อมูล) ประเภทเพลง ... รำ ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... ปี่พาทย์ทำเพลงรัว ร้อง ฉุยฉาย ฉุยฉายเอยเสร็จจำแลง แปลงกายจะตามชายไปให้ทัน นักพรตช่างงามวิไล แต่งตัวเราไซร้ไปให้งามขำ ผ้านุ่ง ใหม่สไบหอมให้พร้อมทุกสิ่งอัน ...
เข้าชม...

ฉุยฉายทศกัณฐ์ปลอม (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ฉุยฉายทศกัณฐ์ปลอม ผู้แต่ง ... ของเก่าไม่ทราบนามผู้แต่ง ครูมนตรี ตราโมท แต่งบทแม่ศรีเพิ่ม ประเภทเพลง ... รำ ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงฉุยฉายประกอบท่ารำของหนุมาน จากเรื่องรามเกียรติ์ตอนทำลายพิธีหุงน้ำทิพย์ซึ่งหนุมานทหารเอกของพระรามแป ลงนเป็นทศกัณฐ์โดยหวังจะเข้าไปล่อลวงนางมณโฑ มเหสีของทศกัญฐ์ ในขณะที่ทศกัณฐ์กำลังทำสงคราม ณ สนามรบ เมื่อแปลงกายเป็นร่างทศกัณฐ์จึงเกิดความภาคภูมิที่สามารถแปลงได้เหมือน แต่เนื่องจากหนุมานเป็นลิง และอยู่คราบของพระยายักษ์จึงมีลีลาท่ารำผสมระหว่างยักษ์กับลิงโดยแทรกลีลา รุกลน เกาโน่น เกานี่ บางทีก็เผลอแสดงท่าขู่ไม่สง่าหรือผึ่งผ่ายแบบทศกัณฐ์
เข้าชม...

ฉุยฉายอินทรชิตแปลง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ฉุยฉายอินทรชิตแปลง ผู้แต่ง ... พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทเพลง ... รำ ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงฉุยฉายประกอบท่ารำของรณพักตร์ โอรสของทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นผู้พิชิตพระอินทร์ได้และได้ชื่อใหม่ว่าอินทรชิต ครั้งหนึ่งได้แปลงร่างเป็นพระอินทร์และเนรมิตริ้วขบวนเกียรติยศของพระอินทร์ ล่อลวงให้พระลักษณ์และเหล่าวานรหลงกลศึก อินทรชิตเมื่อแปลงร่างเป็นพระอินทร์แล้ว จึงนวยนาดกรีดกรายอวดรูปโฉมของตน ชุดนี้บทร้องเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม...

ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน ผู้แต่ง ... ของเก่าไม่ทราบนามผู้แต่ง ครูมนตรี ตราโมท แต่งบทแม่ศรีเพิ่ม ประเภทเพลง ... รำ ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... ปี่พาทย์ทำเพลงรัวหรือเพลงเสมอ ร้องฉุยฉาย ฉุยฉายเอย จะไปไหน หน่อยเจ้าก็ลอยชาย เยื้องย่าง เจ้าช่างกราย หล่อนมิเคย พบชายนักเลงเจ้าชู้ จะเข้าไป เกี้ยวแม่ทรามสงวน เจ้า ช่างกระบวนหนักหนาอยู่ ฉุยฉายเอย จะไปไหนนิด เจ้าก็กรีดกราย เยื้องย่าง เจ้าช่างกราย หล่อนมิเคย พบชายนักเลงเก่งแท้ จะเข้าไป เกี้ยวแม่ทรามสงวน เจ้า ช่างกระบวนเสียจริงเจียวแม่ ร้องแม่ศรี ยักษีเอย ยักษีโสภณ เจ้าช่าง แต่งตน ...
เข้าชม...

ฉุยฉายพราหมณ์ (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ฉุยฉายพราหมณ์ ผู้แต่ง ... พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทเพลง ... รำ ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... คำร้อง: พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 บทฉุยฉาย ฉุยฉายเอย ช่างงามขำช่างรำโยกย้าย สะเอวแสนอ่อนอรชรช่วงกาย วิจิตรยิ่งลายที่คนประดิษฐ์ สองเนตรคมขำแสงดำมันขลับ ชม้อยเนตรจับช่างสวยสุดพิศ ฯ สุดสวยเอย ยิ่งพิศยิ่งเพลินเชิญให้งงงวย งามหัตถ์งามกรช่างอ่อนระทวย ช่างนาดช่างนวยสวยยั่วนัยนา ทั้งหัตถ์ทั้งกรก็ฟ้อนถูกแบบ ดูยลแยบสวยยิ่งเทวา ฯ บทแม่ศรี น่าชมเอย น่าชมเจ้าพราหมณ์ ดูทั่วตัวงาม ...
เข้าชม...

ฉุยฉายเบญกายแปลง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ฉุยฉายเบญกายแปลง ผู้แต่ง ... พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประเภทเพลง ... รำ ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... คำร้อง: จากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ บทฉุยฉาย ฉุยฉายเอย จะเข้าไปเฝ้าเจ้าก็กรีดกราย เยื้องย่างเจ้าช่างแปลงกาย ให้ละเมียดละม้ายสีดานงลักษณ์ ถึงพระรามเห็นทรามวัย จะฉงนพระทัยให้อะเหลื่ออะหลัก งามนักเอย ใครเห็นพิมพ์พักตร์ก็จะรักจะใคร่ หลับก็จะฝันครั้นตื่นก็จะคิด อยากเห็นอีกสักนิดหนึ่งให้ชื่นใจ งามคมดุจคมศรชัย ...
เข้าชม...

ตระนิมิต (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ตระนิมิต ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับเฉพาะ (ตระนิมิต) บทร้อง ... - โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... สำหรับประกอบการเนรมิตร่างใหม่ของตัวละครที่มีศักดิ์สูงทั้ง พระนาง ยักษ์ ลิง เป็นเพลงตระที่มีทำนองทางร้อง นอกจากใช้ประกอบการเนรมิตร่างใหม่แล้วยังใช่ต่อท้ายระบำสำคัญๆ เช่น การรำถวายพระพรในโอกาสต่างๆ เพลงนี้(จางวางทั่ว พาทยโกศล) นำทำนอง ไปแต่งดัดแปลงเป็นเพลงชาติไทย ส่งประกวดตามประกาศของทางราชการ และได้รับรางวัลที่ ๑ คู่กับเพลงชาติทำนองที่พระเจนดุริยางค์แต่ง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๗ และได้ใช้เป็นเพลงชาติคู่กันมาจนมีประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็น "ไทย" เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ จึงยกเลิก โดยใช้ทำนองของพระเจนดุริยางค์ เป็นต้นมา
เข้าชม...

พระรามตามกวาง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... พระรามตามกวาง ผู้แต่ง ... (รอข้อมูล) ประเภทเพลง ... ประกอบการแสดง โขน ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... รูปทรงกุมภัณฑ์ก็พลันหาย กลายเป็นกวางทองผ่องศรี เรืองรองผ่องสิ้นทั้งอินทรีย์ ทั้งมีด่างขาวราวหิรัญ สองเขามุกดาดูวิเศษ สองเนตรนิลรัตน์จัดสรร ทำทีเยื้องกรายพรายพรรณ ตรงไปยังบรรณศาลา ราเมศร์ตามติดชิดกระชั้น กวางผันล่อเล่นเผ่นผยอง ธ ยั้ง กวางเยื้องชำเลืองมอง โลดลำพองเหยาะย่อล่อรามินทร์ พระแลเล็งเพ่งพิศผิด สังเกต ทรงเดชจับศรศาสตร์พาดคันศิลป์ น้าวเหนี่ยวด้วยพลังทั้งกายิน ถูกกวางดิ้นวางวายกลายเป็นมาร โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เป็นตอนหนึ่งของการแสดงโขนชุดรามเกียรติ์ กล่าวถึง กวางทอง คือ มารีจพระยายักษ์เป็นลูกของนางกากนาสูร ซึ่งรับพระราชบัญชาของทศกัณฐ์ แปลงกายเป็นกวางทอง มาล่อหลอกให้นางสีดาเกิดความรักใคร่อยากได้ พระรามจึงเสด็จตามกวางทองไปในป่า จุดเด่นของการแสดงชุดนี้อยู่ที่ ท่ารำของพระรามและกวางทอง ที่หนีและไล่ในท่วงทีลีลานาฏศิลป์โขน ตามทำนองและจังหวะเพลง ...
เข้าชม...

พระคเณศเสียงา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... พระคเณศวรเสียงา ผู้แต่ง ... (รอข้อมูล) ประเภทเพลง ... ประกอบการแสดง ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... (รอข้อมูล) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เป็นการแสดงชุดพระคเณศวรเสียงา กล่าวถึง เหตุการณ์พระคเณศวรตอนเสียงา เล่ากันว่าถูกขวานของปรศุรามขว้างใส่ ซึ่งปรศุรามนี้เป็นพราหมณ์อวตารภาคหนึ่งของพระนารายณ์ และได้รับประทานขวานเพชรจากพระศิวะ ทำให้มีฤทธิ์เดชมาก ได้ใช้เทพศัตราวุธนี้ไปล้างแค้นแทนบิดามารดา รวมถึงไปปราบปรามเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายจนสิ้นโลก กระนั้นก็ดีพระวิษณุก็ได้มีเทวประกาศิต แบ่งกำลังของปรศุรามมาให้พระคเณศครึ่งหนึ่ง เพื่อมิให้มีกำลังมากเกินไป และใช้ไปในทางที่ไม่ควรอีก นอกจากให้กำลังแล้วท่านยังประกาศให้พระคเณศมีพระนามว่า เอกทันตะ คือผู้มีงาเดียว และว่านามนี้จะเป็นเครื่องประกาศคุณงามความดีที่ทรงเป็นลูกกตัญญูต่อบิดา รู้จักรักษาเกียรติบิดา และยังให้นามว่า พิฆเนศวร ซึ่งหมายถึงผู้ที่สามารถกำจัดอุปสรรคได้นานาประการ รวมทั้งให้นามว่า สิทธิบดี หมายถึง เจ้าแห่งความสำเร็จ แต่ที่สำคัญคือให้พรแก่พระคเณศอีกว่า ในการประกอบพิธีกรรมทั้งปวง ...
เข้าชม...

พระอาทิตย์ชิงดวง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

พระอาทิตย์ชิงดวง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)
มเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งมีวงปี่พาทย์ของท่านอยู่จึงมีพระประสาทสั่งให้พระประดิษฐ์ไพเราะ (มีดุรยางกูร หรือครูมีแขก) ผู้เป็นครูประจำวง แต่งเพลงสำหรับบรรเลงส่งท้ายใหม่ พระประดิษฐ์ไพเราะจึงแต่งเพลงนี้ขึ้นถวาย ก็เป็นที่โปรดปราน จึงให้ชื่อเพลงนี้ว่า "พระอาทิตย์ชิงดวง" ตามสร้อยราชทินนามและตราสุริยมณฑล อันเป็นตราประจำตำแหน่งของท่าน ...
เข้าชม...

ระบำกฤษดาภิินิหาร (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ระบำกฤษดาภิินิหาร ผู้แต่ง ... สุดา บุษปฤกษ์ (บทร้อง) ทำนองเพลงขึ้นด้วยรัวดึกดำบรรพ์ ทำนองหลักใช้เพลงครวญหา สองชั้น และออกท้ายด้วยเพลงจีนรัว ประเภทเพลง ... ระบำ ประเภทหน้าทับ ... - บทร้อง ... บทร้องเพลงระบำกฤษดาภิินิหาร ปราโมทย์แสนองค์อัปสรอมรแมนแดนสวรรค์ ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย์ เกียรติไทยลั่นลือเลื่องเรืองรูจี ต่างเต็มตื้นชื่นชมโสมนัสโอษฐ์ เอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี แจ้วจำเรียงเสียงเพลงสดุดีดนตรีรี่เรื่อย ประโคมประโลมลาน แล้วลีลาศเริงรำระบำร่ายกรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน พรมน้ำทิพย์ปรุงปนสุคนธารจักรวาลฉ่ำชื่นรื่นรมย์ครัน โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... ระบำกฤดาภินิหาร ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ เพื่อใช้ประกอบการแสดงละครเรื่อง เกียรติศักดิ์ไทย ในสมัยพระอนุมานราชธนเป็นอธิบดีกรมศิลปากร (หลังยุคละครหลวงวิจิตรวาทการ) ประดิษฐ์ท่ารำโดยหม่อมต่วน ภัทรนาวิก และนางลมุล ยมะคุปต์ ประพันธ์บทโดย สุดา บุษปฤกษ์ ในครั้งแรกนั้นใช้วงดนตรีสากลของกรมศิลปากรบรรเลงประกอบการแสดง ภายหลังจึงใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม และแยกออกเป็นชุดระบำเบ็ดเตล็ดที่นิยมใช้ในการอวยพรในงานมงคลต่างๆ เพลงที่ใช้ประกอบคือเพลงรัวดึกดำบรรพ์ ครวญหา จีนถอนและจีนรัว เนื้อเพลงกล่าวยอพระเกียรติสมเด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชกฤดาภินิหารอัน ยิ่งใหญ่ของไทย ที่พระเกียรติลือกระฉ่อนถึงเทวดาชั้นฟ้า ผู้แสดงชายหญิงแต่งกายยืนเครื่องพระนางสมมติเป็นเทวดา นางฟ้า รำใช้บทตามเนื้อร้องในตอนท้ายจึงถือพานดอกไม้ออกโปรย ...
เข้าชม...

โหมโรงไอยเรศ เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โหมโรงไอยเรศ เถา ผู้แต่ง ... ครูช้อย สุนทรวาทิน ประเภทเพลง ... โหมโรง - เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงโหมโรงไอยเรศ นายช้อย สุนทรวาทิน แต่งจากเพลงไอยเรศชูงา ๒ ท่อน และไอยเรศชูวง ๒ ท่อน รวมกันซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยา อยู่ในตับเรื่องฉิ่งโบราณมาขยายเป็นอัตราสามชั้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อให้เป็นเพลงโหมโรงประจำวงปี่พาทย์ของพระยาจิรายุมนตรี (เนียม) เพลงนี้จัดว่าเป็นยอดของเพลงโหมโรงเสภา มี ๔ ท่อน ท่อน ๑ มี ...
เข้าชม...

โหมโรงแปดบท (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โหมโรงแปดบท ผู้แต่ง ... (รอข้อมูล) ประเภทเพลง ... โหมโรง ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... (รอข้อมูล)
เข้าชม...

โหมโรงรัตนโกสินทร์ (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โหมโรงรัตนโกสินทร์ ผู้แต่ง ... ครูมนตรี ตราโมท ประเภทเพลง ... โหมโรง ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... ครูมนตรี ตราโมท ประพันธ์ในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เข้าชม...

โหมโรงมหาชัย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โหมโรงมหาชัย ผู้แต่ง ... ทั่ง สุนทรวาทิน (บิดาครูช้อย สุนทรวาทิน) ประเภทเพลง ... โหมโรง ประเภทหน้าทับ ... ปรบไก่ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... นายทั่ง สุนทรวาทิน บิดานายช้อย สุนทรวาทิน แต่งจากเพลงมหาชัยสองชั้น เป็นเพลงหน้าพาทย์ ในเพลงเรื่องทำขวัญ เพื่อใช้เป็นเพลงโหมโรงเสภาเมื่อราวสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2512 นายสำราญ ภมรสูต ได้นำเพลงมหาชัยสองชั้นทำนองเก่ามาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นอีกทางหนึ่ง ใช้เป็นเพลงโหมโรงเรียกชื่อใหม่ว่าโหมโรงมหาชยาภิรมย์ เพลงนี้ใช้เป็นเพลงโหมโรงประจำวงดนตรีไทยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ สิบเอกกมล (เจียน) มาลัยมาลย์ ยังได้แต่งขยายขึ้นสำหรับเป็นเพลงโหมโรงเสภาอีกทางหนึ่งด้วย เพลงโหมโรงมหาชัยที่ท่านกำลังรับฟัง เป้นการบันทึกเสียงจากการแสดงสด ของวงสำนักการสังคีต นายทวีศักดิ์ อัครวงศ์ ...
เข้าชม...

โหมโรงพม่าวัีด (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โหมโรงพม่าวัด ผู้แต่ง ... ครูเพ็ง แต่งเม่อ ประเภทเพลง ... โหมโรง ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เป็นเพลงสามท่อน ครูเพ็ง แต่งเม่อต้นรัชกาลที่ ๕ โดยรวมทำนองของเพลงพม่าตอนหนึ่งเข้าไว้ ใช้เป็นเพลงโหมโรงเสภาเพื่อให้เข้าชุดกับเพลงพม่าห้าท่อน และเป็นเพลงคู่ของเพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงโหมโรงพม่าวัด ที่ท่านกำลังรับฟัง เป็นการบรรเลงของวงดนตรีไทย คณะวงฟองน้ำ
เข้าชม...

ใบ้คลั่ง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ใบ้คลั่ง เถา ผู้แต่ง ... ครูช้อย สุนทรวาทิน (ขยายจากอัตราสองชั้นของเก่า เป็นอัตราสามชั้น) ครูมนตรี ตราโมท (นำลงมาตัดเป็นอัตราชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... สองไม้ บทร้อง ... บทร้องเพลง ใบ้คลั่ง เถา สามชั้น เสียดายเอ๋ยเคยพรอดอยู่กอดกก โอ้อกเยือกเย็นเห็นแต่หมอน ได้ยินเสียงเรไรใจรอนรอน ...
เข้าชม...

ไส้พระจันทร์ เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ไส้พระจันทร์ เถา ผู้แต่ง ... หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ บทร้อง ... บทร้องเพลง ไส้พระจันทร์ เถา เอนเอียงลงบนเตียงกอดหมอนข้าง เสน่ห์นางครุ่นคิดคำนึงถึง รู้จัก บ้านก็จะด้านไปโดยดึง จะพาดพึงพึ่งใครผู้ ใดดี ช่วยพูดพาพิมมาให้พบ ไม่ลืมลบ คุณเลยจนเป็นผี อย่าเลยวันรุ่งพรุ่งนี้ จะสืบบ้านพิมพี่ให้แจ้งใจ บิณฑบาตรกาญจนบุรีศรีสุพรรณ ให้พบขวัญตาพี่ให้จงได้ จำ จะเขียนเพลงยาวติดเอาไป สมคะเนก็จะให้เสียทีเดียว ฯ โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงไส้เดือนฉกจวัก อัตราชั้นเดียว ของเก่าเป็นเพลงอยู่ในตอนท้ายเพลงเรื่องสีนวล ประเภทหน้าทับปรบไก่ มีท่อนเดียว 8 จังหวะ (ทางร้องมี 4 จังหวะ) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา 2 ชั้น เรียกกันว่า “เพลงนาคราชแผ่พังพาน” พ.ศ. 2490 หลวงประดิษฐ์ไพเราะจึงได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้น บรรเลงรับร้องครบเป็นเพลงเถา มีชื่อเรียกต่างๆ กัน ...
เข้าชม...

แสนคำนึง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... แสนคำนึง เถา ผู้แต่ง ... หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... สองไม้ บทร้อง ... บทร้อง เพลงแสนคำนึงเถา สามชั้น เที่ยวแรก อนิจจาครานี้นะอกกู มาอ้างว้างค้างอยู่ในป่าใหญ่ จะเป็น เหยื่อเสือสางที่กลางไพร เอาป่าไม้เป็นเรือนเหมือนป่าช้า เที่ยวกลับ นี่จะอยู่อย่างไรไม่เล็งเห็น ตายเป็นก็คงป่นอยู่กลางป่า มิได้คิดถึงตัวมัวจะมา ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นนี้เลย สองชั้น เที่ยวแรก ขุนแผนพามาด้วยความรัก ก็ประจักษ์ใจจริงไม่นิ่งเฉย แต่ ทุกข์ยากอย่างนี้ยังมิเคย อกเอ๋ยเกิดมาเพิ่งจะพบ เที่ยวกลับ ไม่เคยเห็นก็มาเห็นอนาถนัก ไม่รู้จักก็มารู้อยู่เจนจบ ร่านริ้นบินไต่ ระคายครบ ไม่เคยพบก็มาพบทุกสิ่งอัน ชั้นเดียว เที่ยวแรก ยังพรุ่งนี้นี่จะเป็นอย่างไรเล่า จะลำบากยิ่งกว่าเก่าหรือไรนั่น คิดขึ้นมาน้ำตาตกอกใจตัน กลับหวั่นหวั่นแสนคำนึงถึงขุนช้าง เที่ยวกลับ นิจจาเอ๋ยเคยสำราญอยู่บ้านช่อง ถนอมน้องมิให้หน่ายระคายหมาง คลึงเคล้าเช้าเย็นไม่เว้นวาง อยู่กินก็สำอางลออองค์ (เสภาเรื่องขุน ช้างขุนแผน) โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงแสนคำนึง เป็นเพลงที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งเถา จากเพลงสำเนียงลาวของเก่าเพลงหนึ่ง ซึ่งมักนิยมใช้บรรเลงเป็นเพลงเกร็ดหางเครื่องในกระบวนการบรรเลงของวงปี่ พาทย์นางหงส์ เข้าคู่กันมากับเพลงลาวต้อยตริ่ง แต่ทว่าท่านได้เพิ่มเติมลีลาบางตอนให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักดุริยางคศิลป์ ไทย แล้วใช้บรรเลงเป็นเพลงรับร้องครบทั้งเถา โดยในชั้นแรกปรุงเป็นทางโกลน ดำเนินทำนองไปเรียบๆ ไว้ก่อนแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ แล้วจึงประดิษฐ์ประดับอย่างงามวิจิตรอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ต้นสายปลายเหตุที่ทำให้หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) แต่งเพลงแสนคำนึง เถา ตามสำนวนที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันนี้ขึ้นมานั้น ...
เข้าชม...

ตามกวาง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ตามกวาง เถา ผู้แต่ง ... (รอข้อมูล) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... (รอข้อมูล) บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... (รอข้อมูล)
เข้าชม...

แขกมอญบางขุนพรหม เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... แขกมอญบางขุนพรหม เถา (แขกมอญ ทางวังบางขุนพรหม เถา) ผู้แต่ง ... สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับปรบไก่ หน้าทับแขก หน้าทับมอญ บทร้อง ... บทร้อง เพลงแขกมอญบางขุนพรหม ครานั้นขุนแผนแสนสนิท นิ่งคิดฟังเสียงสำเนียงหวาน แจ่มแจ้วกระจ่างเป็นกังวาน ตัวพี่คือทหารชาญณรงค์ พระผู้จอมจักรพาฬประทานนาม ชื่อขุนแผนแสนสงครามตามประสงค์ มาหาเจ้าวันทองต้องจำนง ด้วยขุนช้างพาลงมาโลมเลี้ยง อันขุนบ้างกับพี่นี้เป็นมิตร มันผิดเมียเสียน้ำสบถเบี่ยง พี่คิดว่าวันทองเฝ้ามองเมียง ต่อนั่งเคียงลงจึงรู้ว่าผิดตัว ไม่แผกผิดกันสักนิดเจียวนะน้อง พี่คิดว่าวันทองจึงต้องทั่ว ได้ลักจูบลูบไล้ไม่คิดกลัว ผิดตัวเกินแล้วอย่างโกรธา ขออภัยเถิดมิใช่เจ้าวันทอง นิจจาน้องอย่างสะเทิ้นเมินหน้า นี่เจ้าเป็นอะไรกันอย่าฉันทา จึงมาอยู่เคหาของขุนช้าง โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูล เพลง ... เมื่อ พ.ศ. 2453 สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงนำเองทำนองเพลงมอญของเก่าเพลงหนึ่ง ซึ่งเป็นอัตรา 2 ชั้น ไม่ทราบว่าเป็นชื่อเพลงอะไร มาทรงแต่งขยายเป็นอัตรา 3 ชั้น และตัดลงเป็นชั้นเดียว เพื่อให้ใช้บรรเลงติดต่อกันได้ครบเป็นเพลงเถา ประทานชื่อว่า "แขกมอญบางขุนพรหม" ตามชื่อตำบลซึ่งวังที่ประทับของพระองค์ท่านตั้งอยู่ นับเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ได้ทรงนิพนธ์ขึ้น เพลงแขกมอญบางขุนพรหม ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์พินิตทรง พระนิพนธ์และทรงขนานนามให้อยู่ในจำพวกเพลงแขกมอญนั้น เห็นได้ว่าทรงพระปรีชาในทางดุริยางศิลป์อย่างลึกซึ้ง เพราะเพลงแขกมอญของเก่านั้นมีลักษณะเป็นเพลง ...
เข้าชม...

แขกบรเทศ เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... แขกบรเทศ เถา (อ่านว่า แขก-บอ-ระ-เทด) ผู้แต่ง ... พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ประเภทเพลง ... เถา ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับสองไม้ บทร้อง ... บทร้องเพลง แขกบรเทศ เถา สามชั้น นี่อะไรตกใจไปเปล่าเปล่า นิจจาเจ้าช่าง ไม่เชื่อน้ำใจผัว โดดขึ้นหลังม้าเถิดอย่ากลัว ประคองตัววันทองย่องเหยียบโกลน สองชั้น นางหวั่นหวั่นครั่นคร้ามไม่ขึ้นได้ ขุนแผนกดสีหมอกไว้มิ ให้โผน ม้าดีฝีเท้าไม่ก้าวโจน นางกลัวตัวโอนเข้าแนบชิด ชั้นเดียว สองมือกอดผัวให้ตัวแน่น ขุนแผนยิ้มหยอกศอกสะกิด เบือนหน้าว่าเจ้าเข้ามาให้ชิด ขอจูบนิดหนึ่งแล้วจะรีบไป ฯ จากบทเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงแขกบรเทศ เป็นเพลงที่พระประดิษฐ์ไพเราะ ( มี ดุริยางกูร ) นำเพลงแขกบรเทศที่มีอัตราจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียว ซึ่งเป็นเพลงประเภทสองไม้และเพลงเร็ว มาแต่งขยายขึ้นให้เป็นอัตราจังหวะ 3 ชั้นจนครบเป็นเพลงเถา เพลงแขกบรเทศเป็นเพลงที่มี 2 ท่อน ใช้หน้าทับสองไม้ โดยปรกติเป็นเพลงที่นิยมขับร้องและบรรเลง ติดต่อกับเพลงเชิดจีน และในอัตราจังหวะ 2 ...
เข้าชม...

ปลาทอง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

ปลาทอง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)
เพลงเต่ากินผักบุ้งสองชั้นนี้ มีนักดนตรีนำทำนองไปแต่งขยายเป็นอัตรา สามชั้น โดยคงการว่า “ดอก” ไว้ตามลักษณะทำนองของอัตราสองชั้น มีประวัติอธิบายสองนัย คือ ครูเพ็ง นักดนตรีไทยมีชื่อท่านหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นทางหนึ่งเรียกชื่อเพลงใหม่ว่า เพลงปลาทอง ...
เข้าชม...

ทยอยนอก เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ทยอยนอก เถา ผู้แต่ง ... พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ในอัตราจังหวะ สามชั้น หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ขยายครบเป็นเพลงเถา ประเภทเพลง ... ทยอย ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับทยอย บทร้อง ... บทร้อง เพลงทยอยนอก เถา พี่จะลาไปแล้วเจ้าแก้วเอ๋ย สิ่งไรเคยที่พี่ทำเจ้าจำได้ ขอฝากขุนช้างด้วยช่วยปลอบใจ ทั้งข้าวปลาหาให้เหมือนพี่ยัง มาถึงกรงขุนทองวางอยู่ทั้งคู่ นกโนรีแขวนอยู่ที่เตียงตั้ง นกเอ๋ยเคยเสียงเสนาะดัง ฟังชื่นเชยชมอารมณ์นาง ขุนช้างเรียกว่าแม่วันทอง สาริกาเจ้าก็ร้องอย่างนั้นบ้าง แต่นี้เช้าเย็นจะเว้นวาง ครวญพลางทางตามขุนแผนมา ถึงกลางนอกชานละลานจิต ตะลึงคิดลังเลดูเคหา แล้วชำเลืองเยื้องย่างถึงอ่างปลา ชะโงกหน้ามือช้อนมาชมชู กลมกลมสมอย่างตละปั้น บ้านว่ายหันเหวี่ยงหางกระทั่งหู ถึงกระถางต้นไม้ชายตาดู เป็นคู่คู่ชูช่ออรชร ฯ โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูล เพลง ... ๑. เพลงอัตราจังหวะสามชั้น พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) แต่งเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยแต่งขยายเฉพาะในอัตราจังหวะสามชั้นจากเพลงทยอยสองชั้น ทำนองเก่าซึ่งมีลักษณะเป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาเดินของตัวละครที่มี อารมณ์โศกเศร้าวิปโยคอาลัยลา ผู้แต่งได้เปลี่ยนเสียงให้อยู่ในระดับ ...
เข้าชม...

พญาเดิน (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... พญาเดิน ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับพิเศษ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เพลงหน้าพาทย์ ประกอบกิริยาการเดินไปมาของตัวละครสูงศักดิ์ เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองสง่าสมเกียรติภูมิ เมื่อนำไปประกอบท่ารำของนาฏศิลป์ทำให้สอดคล้องอย่างเหมาะสม ในลีลาการเคลื่อนไหวอย่างสง่างามของตัวละคร เช่น ตอนกุมภกรรณ หรืออินทรชิตเข้าเฝ้าทศกัณฐ์ เพลงพญาเดินยังใช้บรรเลงในโอกาสอื่น ๆ คือ ประกอบกิริยาไถหว่านของพระยาแรกนาในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเป็นเพลงประจำกัณฑ์วนปเวสน์ในเทศน์มหาชาติ
เข้าชม...

เชิดจีน (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... เชิดจีน ผู้แต่ง ... พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ประเภทเพลง ... ทยอย ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับสองไม้ (ตัวเพลงเชิดจีนไ่ม่มีหน้าทับ ใช้ตอนพเลงแขกบรเทศ เถา ตอนท้าย) บทร้อง ... บทร้องสำหรับเพลงเชิดจีน ตัวที่ 1 ว่าพลางทางจูงสีหมอกม้า เบาะอานพาน หน้าดูงามสม ดังจะปลิวลิ่วลอยไปตามลม อย่า ปรารมภ์เลยนะเจ้ามาขี่ม้า ตัวที่ 2 ปลอบพลางทางกอดกระซิบบอก ม้าสีหมอกตัวนี้มีสง่า เนื้ออ่อนงอนง้อขอษมา อย่าให้สีหมอกม้ากระเดื่องใจ ตัวที่ 3 วันทองสองมือประนมมั่น พรั่นพรั่นกลัวม้าไม่ เข้าใกล้ พี่สีหมอกของน้องอย่าจองภัย จะ ขอขี่พี่ไปทั้งผัวเมีย ตัวที่ 4 ขุนแผนพานางมาใกล้ม้า ลูบหลังอาชาให้เชื่องเสีย หยิบมือลูบม้าว่าปลอบเมีย ม้าเลียมือหวีดประหวั่นกลัว ฯ บทร้องสำหรับเพลงแขกบรเทศ เถา (ตอนท้าย) สามชั้น เอออะไรตกใจไปปล่าวปล่าว นิจจาเจ้าช่างไม่เชื่อน้ำใจผัว โดดขึ้นหลังม้าเถิดอย่ากลัว ประคอบตัววันทองย่องเหยียบโกลน สองชั้น นางหวั่นหวั่นกลัวม้าไม่เข้าใกล้ ขุนแผนหน่วงสี่หมอกไว้มิให้โผน ม้าดีฝีเท้าก็ก้าวโจน ชั้นเดียว นางกลัวตัวโอนเข้าแนบชิด สองมือกอดผัวจนตัวแน่น ขุนแผนยิ้มหยอกศอกสะกิด เบือนหน้าว่าเข้ามาให้ชิด ขอจูบนิดหนึ่งแล้วจะรีบไป โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... ผู้แต่งคือครูมีแขก ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์จากคุณหลวง เป็นคุณพระ เพราะท่านครูแต่งเพลงนี้ถวายสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ และทรงโปรดมาก จึงทรงโปรดเกล้าฯให้เป็น ...
เข้าชม...

จิ้งจกทอง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

จิ้งจกทอง เถา (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพระนิพนธ์จากเพลงจิ้งจกทองสองชั้น ทำนองเก่า ทั้งทางดนตรีและทางร้อง ครบเป็นเพลงเถาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ทรงทำทางสำหรับบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ โดยตั้งพระทัยสอดแทรกเสียงร้องของาจิ้งจกทั้งทางดนตรีและทางร้อง ส่วนทางที่ทำเป็นทางเดี่ยวแทรกมี ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ และระนาดทุ้ม
เข้าชม...

กราวนอก (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... กราวนอก ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับพิเศษ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เป็ฺนเพลงหน้าพาทย์ใช้ประกอบการแสดงโขน ละคร ใช้สำหรับการตรวจพลยกทัพของมนุษย์ และวานร
เข้าชม...

กราวรำ (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... กราวรำ ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับพิเศษ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูล เพลง ... เป็นเพลงหน้าพาทย์ใช้ประกอบการแสดงโขน ละคร ใช้สำหรับการแสดงในความหมายเยาะเย้ย หรือฉลองความสำเร็จ สำหรับในการรำถวายมือ ในการไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ครูผู้ประกอบพิธีเรียกเพลงกราวรำ เพื่อให้ศิษย์รำถวายมือส่งครูกลับ สำหรับในการประกอบิธีกรรม เพลงกราวรำ ใช้สำหรับปิดท้ายงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีทราบว่า พิธีกรรมในวันนั้น ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อีกความเชื่อหนึ่งก็เพื่อความเป็นสิริมงคล
เข้าชม...

มหาฤกษ์ (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... มหาฤกษ์ ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับพิเศษ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... ใช้สำหรับบรรเลงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีกรรม เช่น เชิญ ประธานในงานเริ่มจุดเทียนชัย เทียนทอง เทียนเงิน และจุดธูปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยให้เป็นสิริมงคลแก่บรรดาศิษย์ที่ร่วมพิธีไหว้ครู
เข้าชม...

มหาชัย (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... มหาชัย ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับพิเศษ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... ใช้สำหรับบรรเลงขณะประกอบพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคล เช่น การประพรมน้ำมนต์ และเจิมที่เศียรเทพและเครื่องดนตรี เป็นต้น
เข้าชม...

ลงสรง (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ลงสรง ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับพิเศษ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูลเพลง ... เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงโขน ละคร ใช้ตอนที่ตัวละครอาบน้ำ หรือทำความสะอาดร่างกาย สำหรับในพิธีกรรมบางอย่าง มีการบรรเลงเพลงลงสรง ในการสรงน้ำพระพุทธรูป เทวรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
เข้าชม...

โปรยข้าวตอก (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... โปรยข้าวตอก ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับพิเศษ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูล เพลง ... ครูผู้ประกอบพิธีเรียกเพลงรำนำโปรยข้าวตอก ดอกไม้ อาจารย์และศิษย์โปรยข้าวตอก หน้าที่ตั้งศีรษะบรรดาครูทั้งหลาย เพื่อขอขมาและขอบคุณที่บรรดาครูอาจารย์ได้ช่วยให้พิธีกรรมดำเนินไปด้วยดีไม่ มีอุปสรรค
เข้าชม...

ตระเชิญ (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ตระเชิญ ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับพิเศษ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูล เพลง ... ความหมายของเพลงหน้าพาทย์ตระเชิญ เพลงหน้าพาทย์ตระเชิญ เป็นคำประสม มาจากคำ ๔ คำ มารวมกัน คือคำว่า เพลง, หน้าพาทย์, ตระ, และเชิญ พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ . ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ในแต่ละคำ ไว้ ดังนี้ “ เพลง น. สำเนียงขับร้อง, ทำนองดนตรี,กระบวนวิธีรำดาบรำทวน ” ( ๒๕๔๒ : ๗๙๙ ) “ หน้าพาทย์ น. ...
เข้าชม...

ตระสันนิบาต (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... ตระสันนิบาต ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับพิเศษ บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูล เพลง ... ความหมายของเพลงหน้าพาทย์ตระสันนิบาต เพลงหน้าพาทย์ตระสันนิบาต เป็นคำประสม มาจากคำ ๔ คำ มารวมกัน คือคำว่า เพลง, หน้าพาทย์, ตระ, และสันนิบาต พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ . ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ในแต่ละคำไว้ ดังนี้ “ เพลง น. สำเนียงขับร้อง, ทำนองดนตรี,กระบวนวิธีรำดาบรำทวน ” ( ๒๕๔๒ : ๗๙๙ ) “ หน้าพาทย์ น. เรียกเพลงประเภทที่ใช้บรรเลงในการแสดงกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตัวโขน ละคร ...
เข้าชม...

สาธุการ (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)

สาธุการ (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง)
กดที่ตัวเล่นเพลงด้านบน เพื่อรับฟังเพลง ชื่อเพลง ... สาธุการ ผู้แต่ง ... ไม่ปรากฏ ประเภทเพลง ... หน้าพาทย์ ประเภทหน้าทับ ... หน้าทับสาธุการ (หน้าทับเฉพาะ) บทร้อง ... ไม่มี โน้ตเพลง ... ไม่มี รูปแบบการบรรเลงที่กำลังรับฟัง ... วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ข้อมูล เพลง ... เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งครูอาจารย์และเทพยดาทั้งหลาย นอกจากใช้บรรเลงประกอบการรำแล้ว การแสดงพระธรรมเทศนา เมื่อจบกัณฐ์ทศพรแล้ว ก็จะบรรเลงเพลงนี้ หรือเมื่อพระสงฆ์เทศน์จบ ก็ใช้เพลงนี้เช่นเดียวกัน ผู้แสดงที่ใช้เพลงนี้รำ ใช้ได้ทั้งพระ นาง ยักษ์ เพลงสาธุการ ยังเป็นเพลงลำดับขั้นแรก ในจำนวนห้าขั้นเพลงของการต่อเพลงหน้าพาทย์ในทางดนตรีไทย สาธุการในรูปแบบของตำนาน จาก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก > ไลฟ์สไตล์ > โลกใบนี้ดนตรีไทย โดย ขุนอิน เมื่อครั้ง ...
เข้าชม...
Copyright © 2014 ฟังเพลงดนตรีไทยออนไลน์ ปฏากรณ์ดอทคอม.