โครงการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ “สืบค่าคีตศิลป์ไทย สานใจอุดมศึกษา” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘
“สืบค่าคีตศิลป์ไทย สานใจอุดมศึกษา”

หลักการและเหตุผล

ดนตรีไทย ถือเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่า เกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญามาช้านาน สืบทอดและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ดนตรีไทยนอกจากจะเป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงความประณีตและความละเมียด ละไมในการกลั่นกรอง คิดค้นคำร้อง ทำนองอันลึกซึ้งหลากหลายของครูเพลงแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มเทกายใจ ความสมัครสมานสามัคคี ในการแสดงความสามารถของนักดนตรี เพื่อถ่ายทอดเนื้อร้องและท่วงทำนองอันไพเราะผ่านเครื่องดนตรีได้อย่างลงตัว คุณค่าแห่งสุนทรีย์ของดนตรีไทย ทำให้คนทุกชาติทุกภาษา ต่างยอมรับว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น บ่งบอกถึงความเป็นชาติที่มีความเจริญงอกงามตามแบบวิถีไทย และยิ่งเป็นบุญอันใหญ่หลวงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นอัครศิลปินด้านดนตรี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการสนับสนุนการดนตรีไทย มาโดยตลอด ทำให้ดนตรีไทยเป็นมรดกสืบทอดต่อไปตราบนานเท่านาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีไทย จึงได้ให้การสนับสนุนการดนตรีไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา โดยเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม ดนตรีไทย โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ครูเพลง และผู้มีใจรักในดนตรีไทย ได้มีเวทีในการแสดงฝีมือและทักษะด้านดนตรีไทยให้ปรากฏต่อสายตาผู้คนชาวอุดม ศึกษาและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านดนตรีแก่กัน อีกทั้งยังจะได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้สืบทอดต่อไปให้คงอยู่คู่สังคมไทยอีกทางหนึ่ง ด้วย
นับเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างยิ่งที่ในปี ๒๕๕๓ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ “สืบค่าคีตศิลป์ไทย สานใจอุดมศึกษา” โดยจะมีวงดนตรีไทยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงในงานและเปิด โอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน… (อ่านต่อทั้งหมดที่ http://thaimusic38.wu.ac.th/projectdetail.aspx)เกี่ยวกับผู้ลงเผยแพร่

ปฏากรณ์ดุริยางค์

มีทั้งหมด 187 เรื่อง ภายในเว็บไซต์นี้

ส่งข้อคิดเห็นของคุณ

กรุณาแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ ความเห็นของคุณจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนที่จะนำมาแสดงผลหน้าเว็บไซต์

คุณจะต้อง เข้าสู่ระบบ ก่อนที่จะแสดงความเห็นใดๆ

Copyright © 2014 ฟังเพลงดนตรีไทยออนไลน์ ปฏากรณ์ดอทคอม.